photo_2016-11-14_12-11-03

عنوان خدمت

 نورپردازی و روشنایی یکی از مهمترین وتخصصی ترین خدمات شرکت مهندسی آدیشه می باشد . تخصص نورپردازی و روشنایی در شرکت مهندسی آدیشه بر عهده تیم مجرب و متخصص می باشد که بصورت گسترده در زمینه نورپردازی و صنعت رو به رشد آن تحقیق و اطلا عات مورد نیاز و مورد ا ستفاده را در اختیار کار فرماهای محترم قرار می دهند.